06 - 19 15 83 21 info@ridder.nu

Privacybeleid

 

Privacybeleid Psychologie van Praktijk De Ridder

Privacy reglement bezoek aan de website

Algemeen

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van  Psychologiepraktijk De Ridder. U dient zich ervan bewust te zijn dat “Psychologie Praktijk De Ridder” niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Psychologie Praktijk De Ridder respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Indien u wenst kunt u zelf de gegevens die wij van u hebben inzien en/of verwijderen op deze speciale pagina. 

Privacyverklaring van de praktijk

In het kader van onze dienstverlening in de praktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:  

Psychologie Praktijk De Ridder, KvK 9082689

verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, sms, email en telefoon. Wij vragen u nadrukkelijk om geen gebruik te maken van de app daar we dat niet zien als een veilig communicatiemiddel. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Psychologie Praktijk De Ridder verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Inhoud van communicatie
 • Informatie over eerdere behandelingen
 • Medicatie

Doeleinden

Psychologie Praktijk De Ridder verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Wettelijk verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van informatie op de website

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Psychologie Praktijk De Ridder hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;
 • Collegiaal overleg ten dienste van de geboden dienstverlening

 Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk en schriftelijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Psychologie Praktijk De Ridder persoonsgegevens uitwisselen. Psychologische Praktijk De Ridder kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Psychologische Praktijk De Ridder aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Psychologische Praktijk De Ridder zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Psychologische Praktijk De Ridder zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Psychologie Praktijk De Ridder zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Psychologie Praktijk De Ridder passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Vanwege het open karakter van het internet kunnen wij de overdracht van gegevens niet 100% garanderen.

Uw rechten

U heeft het recht om Psychologische Praktijk De Ridder een schriftelijk verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Psychologische Praktijk De Ridder verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Psychologische Praktijk De Ridder, correspondentieadres Willem de Zwijgerlaan 19, 2012 SB, Haarlem

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Psychologie Praktijk De Ridder laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de NVPA die weer gebruik maakt van de SCAG (www.ridder.nu/praktijkinformatie)

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 december 2019.

Psychologie Praktijk De Ridder kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Psychologiepraktijk “De Ridder” of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Dossier en Geheimhouding
Alle gegevens die zijn verkregen worden veilig opgeborgen zodat deze niet door anderen gezien kunnen worden, zowel digitaal alsook het fysieke dossier.

Tevens word strikte geheimhouding betracht ten aanzien van de cliënt en de in het dossier vermelde gegevens.

De cliënt heeft het recht tot inzage van het eigen dossier, alsmede beschikkingsrecht met betrekking tot het delen van (medische)gegevens met andere (medische) professionals.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van “Psychologiepraktijk De Ridder” of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Psychologiepraktijk “De Ridder” of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld mits u daar schriftelijk toestemming voor vraagt. 

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Het is echter zeer wel mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Beveiligde Verbinding (SSL)
U maakt, voor zover mogelijk, verbinding met onze website middels een beveiligde verbinding. U kunt dit controleren door in de adresbalk van uw browser te controleren dat het slotje aanwezig is naast het adres van de website.

Als dit slotje aanwezig is dan weet u dat u een veilige verbinding maakt.

Als u dit Slotje NIET ziet, dan verzoeken wij u nadrukkelijk om GEEN persoonlijke gegevens met de website te delen en melding bij ons te maken.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.