06 - 19 15 83 21 info@ridder.nu

Mens & Organisatie

Talent en gezondheid

Talenten benutten, werkplezier vergroten.

Organisaties van nu kunnen niet stil blijven staan. Ze moeten continu veranderen, leren en verbeteren. Dit legt een grote druk op de mensen die er werken. Duurzaam succes vraagt dan ook om vitale en veerkrachtige medewerkers die de regie nemen in hun werk. Hoe doen we dat?

We maximaliseren de potentie van uw medewerker aan de hand van cultuurtrajecten die gericht zijn op eenvoud, lichtheid en eigen regie. 

De juiste interventie op het juiste moment

 

Het sterker en gezonder maken van mens, team en organisatie vraagt om de inzet van interventies en diensten die aansluiten bij uw organisatievraagstuk van dat moment.

De Ridder en partners helpen organisaties bij het realiseren van een duurzaam en gezond werkklimaat waarin medewerkers met plezier werken en zich blijvend kunnen ontwikkelen. 

Door middel van adviesgesprek waarin uw organisatievraagstuk en medewerker(s) centraal staan krijgt u een handvat om het HR-beleid eventueel bij te sturen en passende interventies in te zetten. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Onze diensten

Met onze diensten maken wij onderscheid tussen individuele begeleiding en begeleiding op team en organisatie niveau.

Team en organisatie

Groeps ontwikkelasessment

Een ontwikkel-assessment is een methode die aan de hand van diverse instrumentaria de competenties en ontwikkelpunten benoemt van een individu binnen een organisatie. Doordat de Ridder dit instrument plaatst in de context van modellen over het wilsproces leidt dit in alle gevallen tot een bewustwordingsproces over de plaats van het individu binnen een organisatie. Tevens krijgt de persoon zich meer inzicht in zijn kwaliteiten en zicht op zijn ontwikkelingspad. Het is mogelijk een ontwikkel-assessment individueel af te nemen of interactief met een groep van 6-8 deelnemers per dag. De meerwaarde van een interactief assessment is groot.

MD-traject

De invulling van een management development (MD) traject bestaat uit een serie modules die ontwikkeld zijn voor een compleet managementteam over een langere periode. Voor een maximale efficiëntie van een MD-traject worden de maatwerktrainingen afgestemd op de visie en strategie van uw organisatie. Uw context bepaalt waar u de focus op wilt leggen en wat nodig is om uw organisatie te versterken. In samenspraak met u stellen wij een programma op bestaande uit een serie groepsactiviteiten. In de meeste gevallen zal het een combinatie zijn van de volgende 7 activiteiten: teamontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, communicatietraining, leersessies (intervisie), projectmanagement, gesprekstechnieken en beïnvloedingsvaardigheden.

De opbrengst van een MD traject bestaat onder andere uit: het versterken van de invloed binnen het team, professionelere gespreksvoering, meer verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag in interactie met anderen, verbetering van de klantrelatie, leiderschap tonen ongeacht positie en het versterken van de persoonlijke kracht (leiderschap).

Intervisie

Dit is een traject in de vorm van intercollegiaal leren ten behoeve van de deskundigheidsbevordering. Aan de hand van het inbrengen van een casus worden vraagstukken en knelpunten in de eigen werksituatie verhelderd .

Je leert dus van elkaar en met elkaar, in een zelfsturend en reflectief gericht leerproces. Een intervisie bestaat uit meerdere bijeenkomsten verspreid over een langere periode, met een klein aantal vaste deelnemers. De Ridder biedt de context aan waarin er optimaal geleerd kan worden.

Supervisie

Supervisie is bij uitstek geschikt voor mensen in de zorg, leidinggevenden politieagenten, adviseurs,  artsen en leraren.

Dit leertraject onder begeleiding van een supervisor verzorgt reflectie op de eigen werkstijl en er wordt ingegaan op de persoonlijke leervraag in relatie tot werk, Je leert vaste patronen te herkennen, inzicht te verkrijgen in de overtuigingen die daaraan ten grondslag liggen en deze te wijzigen. Je leert je denken, voelen en handelen meer met elkaar in lijn te brengen zodat je de interacties met andere kan bijsturen. Een groep bestaat uit 2-4 personen. 

Cultuurverandertrajecten

Als een cultuur van een organisatie dient te veranderen dan kunt u contact opnemen met De Vonk.

Een samenwerkingsverband van bedrijf en psychologie.

Individu

Coaching

Deze vorm van begeleiding biedt persoonlijke verdieping, inzicht en ondersteuning bij het maken van keuzes binnen de context van de loopbaan. De belangrijkste psychologische techniek die daarvoor wordt gebruikt is het activeren van de wil. Deze innerlijke richtinggever maakt het mogelijk om de verbinding te leggen tussen onder andere de polariteiten passie en materie, individu en organisatie. Coaching is zeker geschikt voor leidinggevenden; je leert verschillende niveaus van ontwikkelen te onderscheiden en te kijken naar wat de mensen om je heen nodig hebben, in overeenstemming met hetgeen bij jou past.

Meer informatie, ga naar Life Coaching

Stress en verzuim

Training Verzuim Gespreksvoering

Het terugdringen van verzuim is een belangrijke taak van leidinggevenden. Leidinggevenden moeten lastige kwesties bespreekbaar maken, duidelijk maken welk gedrag van medewerkers wordt verwacht en ongewenst gedrag kunnen ombuigen. Dat is gespreksvoering op hoog niveau. 

Individuele Burn-out begeleiding zie Burn- Out 

Training Herkennen Stress Medewerker

Outplacement

Om verschillende redenen kan het gebeuren dat iemand op zoek moet naar ander werk. In dit soort situaties is de inzet van een professionele loopbaanbegeleider wellicht zinvol om de kans van slagen te vergroten en stagnatie te voorkomen. Een outplacementtraject is opgebouwd uit een serie maatwerkmodules bestaande uit de volgende onderdelen: omgang met de (ongewenste) verandering, zelfanalyse, arbeidsmarktanalyse en arbeidsmarktbenadering.

Vanuit jarenlange ervaring worden alleen die methodieken ingezet die bijdrage leveren aan het doel, namelijk het vinden van een nieuwe baan. Een organisatie en/of kandidaat kan voorafgaand aan een outplacementtraject ook kiezen voor een enkel adviesgesprek bestaande uit een HR adviesgesprek of een 3-gesprek (werknemer, werkgever en HR adviseur).

Loopbaanrichting

Het traject Loopbaanrichting wordt ingezet voor mensen die ondersteuning willen bij het maken van een onderbouwde keuze over de vervolgstappen in hun loopbaan. Door zelfanalyse en professioneel advies krijg je een duidelijk beeld van je eigen capaciteiten en toekomstmogelijkheden. Binnen de zelfanalyse word je in dit traject ondersteund bij het beantwoorden van een drietal vragen: Wat kan ik ? Wie ben ik ? Wat wil ik?

Als gemiddeld uitgangspunt vinden er tweewekelijks gesprekken plaats gedurende 2-3 maanden, met een intensief traject van 1-2 maanden gaan we in dagdelen aan de slag. Aan het eind van dit traject beschik je over een concreet, gericht en realistisch loopbaanprofiel die in combinatie met een getoetste cv als basis dient voor de arbeidmarktbenadering.

Mijn Expertise

ervaring in profit en non-profit

Cultuurtrajecten

Lees meer

Samen met een partner hebben wij succesvolle cultuurtrajecten uitgevoerd binnen Gemeenten.

Assessment

Lees meer

Ontwikkelassessment ontwikkeld en uitgevoerd voor individu en groepen binnen onderwijs.

Intervisie

Lees meer

Ondersteunen bij het opzetten van intervisie binnen Gemeente, Onderwijs en Gezondheid voor onder andere loopbaanbegeleiders binnen organisaties.

MD trajecten

Lees meer
Maatwerk leiderschapstrajecten opgesteld en uitgevoerd binnen het onderwijs.

Conflict

Lees meer

Mensen begeleidt bij conflicten en onderhandelingen binnen organisaties.

Ontslagbegeleiding werkgevers

Lees meer

Werkzaam geweest binnen organisaties en reorganisatie. Trainingen “Slecht nieuws gesprek” gegeven aan werkgevers.

2e Spoor Reintegratie

Lees meer

Uitvoer van complexe trajecten bestaande uit voornamelijk psychische beperkingen binnen het kader van de Wet van Poortwachter. 

Startende Ondernemers

Lees meer
Begeleiden van Startende Ondernemers

Persoonlijke Effectiviteit

Lees meer
Trainingen ontwikkeld en uitgevoerd bij grote klanten.

Gesprekscyclus

Lees meer
Ondersteunen van leidinggevende binnen  het onderwijs bij het voeren van functionerings-, ontwikkelgesprekken (POP) en beoordelingsgesprekken.

Loopbaanprofiel

Lees meer

Samen met een groep of individueel op een inspirerende en concrete manier aan het werk met het opstellen van een realistisch loopbaanprofiel.

Coaching

Lees meer
Diverse mensen begeleid met werkgerelateerde vraagstukken.