06 - 19 15 83 21 info@ridder.nu

Praktijkinformatie

 

Algemeen

 De praktijk dient aan diverse wetgeving te voldoen. Door op de blauwe tekst hieronder te klikken kunt u meer lezen over de genoemde onderwerpen.

De Privacy verklaring (AVG) is te vinden onder Privacybeleid.

 

Wetgeving De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) Psychologie Praktijk De Ridder dus de psycholoog valt onder de Wkkgz en is aangesloten bij een geschillencommissie die goedgekeurd is. Voor Klacht- en tuchtrecht, zie hierboven. Voor meer informatie over de Wkkgz zie: brochure Wkkgz.       * tarief is vrijgesteld van btw voor particulieren, praktijk valt onder de wet Wkkgz

Klacht en geschil Voor geschillen en klachten kunt u contact opnemen met de SCAG. In de folder van de SCAG kunt u lezen welke stappen u kunt doorlopen om uw klacht kenbaar te maken, klik op folder SCAG. 

RBCZ Het NVPA is lid van de koepelorganisatie stichting RBCZ (Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Deze stichting is een overkoepelende organisatie die therapeuten certificeert en registreert. Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in de stichting TCZ (Tuchtrecht voor de Complementaire Gezondheidszorg).

Folder Praktijk U kunt de folder van de praktijk hier vinden.

Wet WGBO. In deze wet wordt onder meer recht van inzage in het eigen medische dossier geregeld. Ook bevat de WGBO een informatieplicht en toestemmingsvereiste. De zorgverlener (psycholoog) is verplicht de patiënt naar redelijkheid te informeren en deze toestemming voor een behandeling te vragen (bij kinderen: de ouder of voogd). De patiënt is verplicht de zorgaanbieder correct en zo volledig mogelijk te informeren.  In overeenstemming met de WGBO zal ik u vragen een behandelingsovereenkomst te tekenen.

Dossier en geheimhouding  Dit houdt in dat de psycholoog alle gegevens die hij/zij verkrijgt veilig opbergt zodat deze niet door anderen gezien kunnen worden. Tevens zal de psycholoog geheimhouding betrachten ten aanzien van de cliënt en de in het dossier vermelde gegevens. De cliënt heeft het recht tot inzage van het eigen dossier. Voor het doorgeven van gegevens aan derden ondertekend u vooraf een toestemmingsformulier.

AVG Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.  Voor de privacyverklaring zie linksboven Privacy AVG.

Licentie

Praktijkcode AGB-code Zorgverleners 90053368
Psycholoog AGB-code 90044663
Licentienummer RBCZ 204866R
Licentienummer NVPA 101858
Kamer van Koophandel 30235185
CRKBO registratie 731654
Nederlands Instituut van Psychologen 229923

 

Contactformulier

Voor vragen of het maken van een afspraak.  Voor spoedgevallen neemt u contact op met de doktersdienst of het dichtstbijzijnde ziekenhuis. 

(06) 191 58 321

Spaarne 112a, 2011 CM, Haarlem

info@ridder.nu